Sjekk at du har fått alle oppgavene dine

Du skal nå ha mottatt blant annet lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiveren din og årsoppgave fra banken din. Sjekk at opplysningene i oppgavene stemmer. De er nemlig også sendt til Skatteetaten og danner grunnlaget for selvangivelsen din.

Eventuelle årsoppgaver fra trygdeutbetalere, barnehager, borettslag osv, skal også ha blitt sendt til deg i løpet av januar.

I selvangivelsen, som du får i mars/april, finner du igjen de fleste opplysningene fra oppgavene. Derfor er det viktig at du gjør følgende:
•Sjekk at opplysningene i alle oppgavene er fullstendige og korrekte.
•Finner du feil, må du ta kontakt med oppgavegiver. Du har krav på å få en ny og korrekt oppgave.
Oppgavegiveren skal også sende en ny oppgave til Skatteetaten.
•Har du ikke mottatt alle oppgavene du skal ha, må du ta kontakt med oppgavegiver.

Hvis opplysningene skal komme med på selvangivelsen, må oppgavegiveren sende manglende oppgaver til Skatteetaten innen 1. mars.

Hvilke oppgaver skal jeg ha fått?
Det er ikke alltid lett å vite hvilke oppgaver du skal ha. Tenk for eksempel gjennom hvilke arbeidsgivere du har hatt i 2012, hvem du har fått pensjon fra og hvilke bankforbindelser du hadde. Her er en liste over noen aktuelle oppgaver du kan ha fått via brev, e-post eller nettbank:
•lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiver
•årsoppgave fra borettslag/boligaksjeselskap/boligsameie
•pensjonsoppgave fra trygdeutbetalere
•årsoppgave fra banker
•årsoppgave fra forvaltningsselskapet med oversikt over beholdning evt. realisasjon av verdipapir
•årsoppgave fra forsikringsselskap
•årsoppgave fra barnehagen over hva som er betalt
•årsoppgave fra skolefritidsordning over hva som er betalt
•årsoppgave over gaver du har gitt til frivillige organisasjoner, eller til forskning/yrkesopplæring

Aksjer og egenkapitalbevis
I midten av mars mottar alle aksjonærer oppgaven Aksjer og egenkapitalbevis. Denne gir en oversikt over dine aksjer i norske og utenlandske selskap registrert på Oslo Børs. Oppgaven inneholder også egenkapitalbevis i norske sparebanker.
Du må kontrollere oppgaven, men du skal bare levere den dersom du gjør endringer i den.

Lønns- og trekkoppgave
På lønns- og trekkoppgaven kan det være ført opp flere forskjellige beløp og koder. Kodene viser hva det enkelte beløpet gjelder. Kodene skal sikre at lønn, godtgjøringen og andre ytelser blir skattlagt på riktig måte.

De mest vanlige ytelsene fører arbeidsgiveren i de faste rubrikkene på lønns- og trekkoppgaven. Det er lønn, fagforeningskontingent, premie til pensjonsordning osv. I feltet nedenfor vil det eventuelt være ført opp kode og beløp for andre ytelser du har fått, for eksempel fri bil, eller godtgjørelser du har fått for å dekke utgifter på for eksempel tjenestereiser. Også skattefrie ytelser står på oppgaven, som telefongodtgjørelse etter statens ordning.

Du finner oversikt over alle kodene i kodeoversikten. Inntekten kan du kontrollere mot lønnsslippene du har fått gjennom året. Har du for eksempel fått godtgjørelse for bil i tjeneste, bør du sikre deg at arbeidsgiveren har ført opp riktig tall for kjørte kilometer.

Oppgave over pensjon
Pensjonsgrad og tidsrom skal være oppgitt for alderspensjon fra folketrygden, avtalefestet pensjon i det offentlige og gammel avtalefestet pensjon i det private. Har du endret pensjonsgrad i løpet av 2012, skal pensjonsgrad være oppgitt for hver periode.

Mottar du alderspensjon og ektefelletillegg som du har fått med virkningstidspunkt før 1. januar 2011, er ektefelletillegget skattefritt og skal være oppført med kode 242. Tilsvarende gjelder dersom du mottar avtalefestet pensjon (AFP) og ektefelletillegg som du har fått med virkningstidspunkt før 1. januar 2011.

Ektefelletillegg med senere virkningstidspunkt eller ektefelletillegg til mottaker av uførepensjon, skal være oppført med kode 219.

Ta vare på oppgavene
Ta vare på alle oppgavene. Du skal bruke dem for å kontrollere beløpene i selvangivelsen og til å føre opp beløp som ikke er med.