Vent med å makulere regnskapsmateriale eldre enn fem år

makuleringEndringen i oppbevaringstiden fra ti til fem år har ennå ikke fått ikrafttredelsesdato. Videre kan det gis forskriftsbestemmelser om lengre oppbevaringstid for enkelte typer regnskapsmateriale.

I lov av 13.12.13 nr. 121 ble bokføringsloven § 13 annet ledd første punktum endret, slik at følgende regnskapsmateriale skal oppbevares i Norge i fem år etter regnskapsårets slutt i stedet for ti år:
•årsregnskap og annen pliktig regnskapsrapportering, årsberetning og revisjonsberetning
•spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, eller bokførte opplysninger som er nødvendig for å kunne utarbeide slike spesifikasjoner
•dokumentasjon av bokførte opplysninger og slettede opplysninger, dokumentasjon av kontrollsporet mv. og dokumentasjon av balansen
•nummererte brev fra revisor

Det er ikke fastsatt ikrafttredelsestidspunkt for denne endringen, og det er også bestemt i bokføringsloven § 13 femte ledd nytt første punktum at departementet i forskrift kan fastsette krav om lengre oppbevaringstid for nærmere angitte typer primærdokumentasjon når det finnes nødvendig av hensyn til pliktig regnskapsrapportering eller skatte- og avgiftskontroll.

Gammelt regnskapsmateriale kan med andre ord ikke makuleres eller slettes før endringen i bokføringsloven trår i kraft, og det er kjent hvilket regnskapsmateriale det eventuelt vedtas forlenget oppbevaringstid for gjennom forskrift. NARF vil komme med informasjon når de nødvendige bestemmelser er vedtatt. Se Finansdepartmentets egen nyhet om dette.

Les hele artikkelen på NARF.